Onze school

De Luc Stevensschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dat betekent dat we leerlingen op school hebben die wat meer moeite hebben met leren of met hun gedrag. We kijken naar ieder kind wat hij of zijn nodig heeft en bieden onderwijs en zorg op maat aan. Hierdoor ontstaat een veilige en warme leeromgeving waar het kind (weer) plezier in leren krijgt.

Onze leerlingen leren lezen, schrijven, rekenen en doen aan gym en beeldende vorming. Gewoon, zoals op alle andere scholen. Maar de Luc Stevensschool is ook speciaal. We besteden veel meer tijd aan de kinderen omdat we in kleine groepen werken. We geven ze bijzondere lessen die aansluiten bij hun eigen interesses. En we leren de kinderen hoe ze het beste met zichzelf en met elkaar om kunnen gaan. Maar er is meer. Binnen de school zijn er mede­ werkers en therapieën voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Dat is de Luc Stevensschool: een speciale school voor gewone kinderen. Gewoon speciaal.

“Bij ons ben je hartstikke welkom. Wie je ook bent en hoe je ook in elkaar steekt, wij kijken of er plek voor je is.”

(leerkracht)

 

“Ik kan geen andere baan voorstellen die zoveel voldoening geeft als het werken met deze kinderen.”

(leerkracht)

Onze leerlingen

Als kinderen bij ons binnenkomen, hebben ze meestal een moeilijke tijd achter de rug. Ze zijn soms boos en gefrustreerd, of juist heel teruggetrokken. Iets leren is moeilijk voor ze. Ze zijn stil komen te staan. Op een reguliere basisschool hielden ze het niet meer vol, om wat voor reden dan ook. Vaak hebben de kinderen problemen met hun ontwikkeling of hun gedrag, want als je jarenlang dingen moet doen die je niet kan, dan heeft dat een negatieve invloed.

Op de Luc Stevensschool kijken we vooral naar
wat ze wel kunnen, terwijl het op de vorige school regelmatig ging over wat ze niet kunnen. De kinderen komen hier tot rust. Ze voelen dat ze bij kinderen zijn die net zo zijn als zijzelf; iedereen
heeft zijn eigen leerpunten. Hier op school kan het zomaar zo zijn dat je heel goed bent in rekenen, maar veel moeite hebt met lezen; dan krijg je op groep 6­niveau rekenen en op groep 4­niveau lezen. Het probleemgedrag van kinderen wordt minder zodra
ze merken dat er niet zulke hoge eisen aan ze gesteld worden, maar ons doel is wel om de kinderen tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Op de Luc Stevensschool komen kinderen weer tot bloei. Hier kan het zomaar zo zijn dat je ergens de beste in bent!

Onze groepen

Omdat de klassen bij ons veel kleiner zijn dan op een reguliere basisschool, kunnen wij meer tijd en aandacht geven aan de kinderen. In de onderbouw hebben we maximaal 12 kinderen in de klas, in de midden­ en bovenbouw maximaal 16. Naast de groepsleerkracht is er in de onderbouw vaak een extra onderwijsassistent in de klas aanwezig.

De Luc Stevensschool heeft ook een intensieve kleutergroep met een zorgcomponent (OZA). Deze groep is voor kleuters van 4 tot 7 jaar die zowel problemen hebben op school als thuis. De kinderen zitten een jaar in deze groep. In dit jaar wordt gekeken welke vervolgschool nodig is. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de thuissituatie. In deze zorggroep

is een leerkracht en een pedagogisch medewerker aanwezig. Voor deze intensieve kleutergroep werken we samen met Jeugdhulpverlening.

Op de Luc Stevensschool zijn er vijf uitstroom­ mogelijkheden. Kinderen stromen uit naar het praktijkonderwijs en naar het VMBO basis/kader. Er zijn kinderen die uitstromen naar het VMBO­T en een enkeling stroomt uit naar de HAVO. Sommige kinderen stromen ook uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Ons onderwijs

We werken aan de hand van de begrippen van Luc Stevens; de naamgever van onze school:

Relatie -> Ik kan het samen
Autonomie -> Ik kan het zelf
Competentie -> Ik kan het

We willen dat de kinderen zich goed voelen in wat ze doen en daardoor ook meer zelf kunnen. We besteden veel aandacht aan de leervakken lezen, schrijven en rekenen, oftewel de cognitieve vakken. Dat zijn belangrijke basisvaardigheden. We gebruiken hiervoor de actuele methodes die ook in het regulier onderwijs worden toegepast. Met het grote verschil dat de kinderen bij ons op hun eigen niveau kunnen werken, met extra ondersteuning. Dat heet groepsdoorbroken werken; we delen de leerlingen in naar niveau en verdelen de niveaus onder de leerkrachten. Zo hoeft geen enkel kind op zijn of haar tenen te lopen en dat creëert een veilige en prettige leer­omgeving. Uiteraard proberen we bij ieder kind een zo hoog mogelijk niveau te bereiken..

“Elke dag is het taal, lezen, rekenen en schrijven. Dat vind ik belangrijk. Hoe ver kunnen we je krijgen? Om misschien net dat verschil te maken tussen het VMBO en praktijkonderwijs.”
– Leerkracht

Leerlingen in groep 7 en 8 die misschien wel naar het VMBO kunnen, maar waarbij de CITO-score nog niet helemaal toereikend is, bieden we extra rekenen en begrijpend lezen aan. Kinderen met dyslexie en grote spellingsachterstanden krijgen Taal in blokjes: een methode die klanken opdeelt in gekleurde blokjes waarmee je woorden kunt bouwen. Voor ieder kind die dat nodig heeft is er extra onder­steuning bij het leren van de cognitieve vakken.

In de eigen groepen werken we op de Luc Stevensschool veel met creatief thematisch onderwijs (CTO). Van vakantie tot vakantie staat de school in het teken van één overkoepelend thema. Vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en beeldende vorming gaan dan allemaal over dat ene thema. Ook proberen we de leerlingen zoveel mogelijk woorden bij te brengen die binnen dat thema passen om zo de woordenschat te vergroten.

Wekelijks bieden wij ook interessevakken aan. De kinderen kunnen uit een aanbod dan zelf kiezen wat ze willen doen, steeds onder begeleiding van een leerkracht. Voor de interessevakken hebben we aan de kinderen gevraagd wat ze graag willen leren. Maar natuurlijk kijken we ook naar wat ze nodig hebben, waar ze echt iets aan hebben, en wat handig is voor later. In de gymzaal kunnen de kinderen extra bewegen of lekker dansen op muziek. Ze kunnen knutselen,fotograferen of tekenen. En we hebben een grote keuken waar de kinderen kunnen koken of bakken (en het daarna kunnen opeten!). Alle kinderen doen mee aan de interessevakken en daarin zitten ook weer kinderen uit verschillende klassen bij elkaar.

Met het groepsdoorbroken werken en met de interessevakken doen kinderen veel samen met kinderen en leerkrachten uit andere klassen. Dat is leuk, want daardoor krijgen ze het ‘wij zijn één school’-gevoel.

“Die mix van groepsdoorbroken en in de eigen groep aan de slag gaan, zorgt ervoor dat er een mooi geheel ontstaat.”
– Directeur

Naast de ontwikkeling van de basiskennis, staat op de Luc Stevensschool de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind centraal. Want als kinderen niet lekker in hun vel zitten, gaat het leren vaak ook minder goed. De Vreedzame School helpt ons hierbij. Met dit programma leren de kinderen op een speelse manier om te gaan met hun gevoelens en met de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. We leren ze hoe ze met anderen om kunnen gaan als ze boos zijn of ruzie hebben met elkaar. In groep 1 en 2 gaat het nog om het benoemen van gevoelens: als je bijvoorbeeld boos bent, hoe kijk je dan, wat voel je dan? Vanaf groep 3 gaan we daarmee verder en spelen we in de lessen situaties na die soms ook echt gebeuren. We hebben een leerlingenraad en we hebben mediatoren: kinderen uit de bovenbouw die bij de middenbouw pleinwacht lopen en helpen als er conflicten zijn.

Daarnaast bieden we het programma Rots en Water aan, een sociale weerbaarheidstraining. In deze training leren de kinderen meer grip te krijgen op hun gevoelens en bijvoorbeeld nee te zeggen.

Op de Luc Stevensschool is er ook aandacht voor mindfulness waardoor onze leerlingen beter leren omgaan met spanning en stress. Dit gebeurt in groepsverband, zodat niemand een uitzondering wordt. Op ons schoolplein maken we gebruik van het programma Beweegwijs. Met deze aanpak leren we de kinderen alleen te spelen, naast elkaar te spelen, samen te spelen, en tegen elkaar te spelen. Ons schoolplein is een natuurlijk plein waar we met natuurlijke producten en groen meer uitdaging bieden aan de kinderen.

Onze extra ondersteuning

Naast de extra ondersteuning die onze leerkrachten en onderwijsprogramma’s bieden, zijn er binnen de school ook mogelijkheden om speciale therapieën te volgen. Heeft een kind bijvoorbeeld achterstand in taalontwikkeling en kan het niet zo goed praten? Dan kan het logopedie krijgen. Kinderen die minder goed kunnen bewegen dan andere kinderen of veel te weinig bewegen, kunnen kinderoefentherapie doen. Kinderen die emotionele problemen hebben of die bijvoorbeeld zijn vastgelopen door traumatische ervaringen, kunnen naar creatieve therapie. Door het kind te observeren en zelf mee te spelen helpt de therapeut het kind meer inzicht in zijn of haar problemen te geven en er beter mee om te gaan.

“Ik kijk eerst naar wat het kind nodig heeft en stem daar op af. Als jongens hier willen rappen met mij, dan ga ik dat doen. Als een kind graag tekent, ga ik geen rollenspel doen maar dan ga ik beeldend aan de slag. Ze leren mij heel veel!”
– Creatief therapeut

Speciaal aan de Luc Stevensschool is dat deze therapieën op school worden gegeven en dat de kinderen gewoon onder schooltijd terechtkunnen. Ze gaan een half uur of een uur de les uit om naar therapie te gaan.

Het volgen van therapie gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders/verzorgers van de kinderen, met de leerkrachten en met de kinderen zelf. We maken steeds samen een plan om de kinderen vooruit te helpen. Het doel van de Luc Stevensschool is om de kinderen weer blij te maken, en zin in leren te geven.

Op de Luc Stevensschool is ook een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, die kinderen en hun ouders kan helpen bij bijvoorbeeld problemen met de opvoeding.

De schoolmaatschappelijk werker gaat op huisbezoek bij de ouders van alle nieuwe kinderen. Als we de thuissituatie zien, kunnen we het kind vaak beter op weg helpen.

Onze intern begeleiders (IB’ers) zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De IB’er houdt de voortgang van uw kind op onze school in de gaten. Onder andere door de gemaakte testen van iedere leerling te bespreken met de leerkracht en de andere zorg­medewerkers. Als er speciale leerprogramma’s moeten komen voor leerlingen, dan helpt de IB’er de leerkracht daarbij.

Onze orthopedagogen doen psychologisch onderzoek bij de kinderen en bespreken deze onderzoeken ook met u. Ieder kind dat nieuw bij ons op school komt, wordt geobserveerd door de orthopedagoog om te kijken of de Luc Stevensschool een passende plek kan bieden. Verder begeleidt en ondersteunt de orthopedagoog leerkrachten, leerlingen en het team als de ontwikkeling of opvoeding van een kind anders verloopt.

Als ondersteunend personeel zijn verder een conciërge, onderwijsassistenten, een psychologisch assistent, een vakleerkracht gym en een onderwijssecretaresse aanwezig.